Zakres usług świadczonych przez Krakowski Bank Spółdzielczy za pośrednictwem systemu KBSNet

 1. składanie Zleceń w krajowym i zagranicznym obrocie płatniczym z Rachunków,
 2. zakładanie, modyfikację i likwidację rachunków Lokat (wymagane jest wskazanie Rachunku podstawowego),
 3. tworzenie poleceń przelewu,
 4. tworzenie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 5. tworzenie listy kontrahentów na rzecz których składane są Zlecenia oraz zarządzanie nimi,
 6. realizację stałych zleceń,
 1. przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności,
 2. przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach typu bieżący, kredytowy, terminowy,
 3. przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP),
 4. przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi,
 5. wyszukiwanie urzędów skarbowych i banków,
 6. przeglądanie oprocentowania Lokat aktualnie znajdujących się w ofercie Banku dostępnych w Systemie KBSNet,

Bank może rozszerzyć zakres funkcjonalności Systemu KBSNet, a informacje o zmianie funkcjonalności Bank zamieszcza w formie Komunikatu, na stronie internetowej Banku www.kbsbank.com.pl oraz po zalogowaniu do Systemu KBSNet.